ค้นข้อมูลในเว็บไซต์

เจ้าภาพกองทุนภัตตาหาร

logoขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพผู้ร่วมจัดตั้งกองทุนภัตตหารในกองทุนเศรษฐีถาวรประจำทุกๆเดือน มีรายนามดังนี้ ๑.บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าภัตตาหาร และได้ขออาสาจัดตั้งกองทุนตั้งต้นภัตตาหารอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒.คุณเจนนี่ ๒๓,๐๐๐ บาท ๓.คุณราชิน พวงทอง ๑,๐๐๐ บาท ๔.คุณอร่าม ศิริสุวัฒน์ ๕๐๐ บาท ๕.คุณเอนก พนาอภิชน ๕๐๐ บาท ๖.คุณลำยอง ตราชู ๒๐๐ บาท ขาดตกประการใดกรุณาเข้ามาแจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/WatPhichSophaRam 

หรือติดต่อมาได้ที่ 12074776 1046591678693094 8405625958065795565 n

แบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ

020328
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกๆวัน
1417
1037
10497
3604
14108
6220
20328
Your IP: 54.90.81.137
2015-10-09 19:26

katin258

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทอดถวาย ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๙ น. เป็นต้นไป

เวลา ๐๙.๐๐ น. -เจ้าภาพกฐินสามัคคีทุกสายรวมกันที่ศาลาการเปรียญ

เวลา ๐๙.๓๙ น. -แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ - ศาลาการเปรียญ -ทอดถวายองค์กฐินแก่สงฆ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. -ถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์-สามเณร -ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา /รับวัตถุมงคลที่ระลึก รับประทานอาหารเสร็จพิธี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภารามได้จัดตั้งการสอนวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๔ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และได้จัดตั้งการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ จนได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในคราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพลงในปีพ.ศ.๒๕๕๖ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ วัดพิชโสภารามก็ยังดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานและการสอนพระปริยัติธรรมดำเนินมาโดยตลอด และทำการปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างพัฒนาศาสนวัตถุพร้อมกันไปด้วย โดยเฉพาะการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ ซึ่งเป็นความดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ฉะนั้น เพื่อการรักษาไว้ซึ่งคันถธุระคือการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่ออันรักษาไว้ซึ่งวิปัสสนาธุระ คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อแสดงออกซึ่งน้ำใจ อันเป็นการแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นอาจริยบูชาคุณน้อมถวายหลวงพ่อ และเพื่อความดำเนินไปแห่งปฏิปัตติปทาโดยสมบูรณ์ เพื่อยังพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน.

02maladogpoa

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

แม่ชีปราณี คำหงษา โทร.๐๘ ๔๓๕๔ ๔๖๘๗

แม่ชีชญาภา ศรีราชพัฒน์ โทร.๐๘ ๙๙๒๗ ๘๕๐๔

สถานีวิทยุฯ (พระครูเกษมพิชโสภณ) โทร.๐๘ ๕๗๗๔ ๔๘๘๒

พระครูสมุห์สมบัติ ปภสฺสโร โทร.๐๘ ๗๐๒๓ ๔๔๖๒

พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี โทร.๐๘ ๓๓๗๖ ๒๔๒๗

พระมหาไพฑูรย์ ขนฺติสาโร โทร.๐๘ ๔๙๓๖ ๗๔๕๔

สำนักการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฯ โทร.๐๔๕ ๒๑๘ ๐๑๙

https://www.facebook.com/WatPhichSophaRam

 

logo

รายนามเจ้าภาพน้ำปานะอบรมนักธรรมชั้นตรี

ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑ วัดพิชโสภาราาม ซึ่งวันที่ ๔ ตุลาคม จะได้ทำพิธีเปิดปฐมนิเทศมีกำหนดการตามเวลาดังนี้

วันที่ รายนามเจ้าภาพ
 ๔   พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาส
 ๕   คุณเสถียร คุณจิ๋ม พร้อมครอบครัว ปรมัตถ์วรโชติ ๑,๕๐๐ บาท
 ๖   พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาส
 ๗   คุณโยมพันเอกหญิง ดร.นพมาศสิริ วงศ์บา
 ๘   สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาฯFm.๑๐๒.๗๕ mhz
 ๙  พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๑ ,พระมหาคมเดช สิริปุญฺโญ ,พระวันทยา ยโสธโร ,พระเกรียงไกร กิตฺติปญฺโญ ,พระบุญเรือง อคฺควณฺโณ ,สามเณรจตุพล แก่นนาคำ ,สามเณรอรรถพร เรืองไพศาล
๑๐  นายจิมมี่ หลุมทอง และคุณทิง หลุมทอง จากรัฐออริกอน USA
๑๑  พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
๑๒  คุณราชิน พวงทองและคุณทองรัตน์ แสงพินิจ
๑๓  คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา
๑๔  คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา
๑๕  สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาฯFm.๑๐๒.๗๕ mhz นายจิมมี่ หลุมทอง และคุณทิง หลุมทอง จากรัฐออริกอน USA
๑๖  นายจิมมี่ หลุมทอง และคุณทิง หลุมทอง จากรัฐออริกอน USA
๑๗  พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
๑๘  พระครูปริยัตยานุการ เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ พระมหาภูมิพัฒน์ สิริมงฺคลญาโณ วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ ถวายปัจจัยอีก ๒,๐๐๐ บาท คุณโยมพันเอกหญิง ดร.นพมาศสิริ วงศ์บา
๑๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีปัจฉิมนิเทศการอบรมนักธรรมชั้นตรี

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะได้ที่ พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริหาร/เลขานุการโรงเรียน โทร.๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑ ,๐๙๑-๘๓๑-๒๑๑๑