Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานเผยแผ่

เข้าสู่ระบบ  

สรงน้ำ พระราชปริยัตยากร ๕๖

ทำบุญ ๘๐ ปี

เด็กวัด พาเที่ยว ตอนแรก ณ วัดพิชโสภาราม

รายการส่องธรรม

ขณะนี้คุณอยู่ที่

ขันธ์ ๕

ขันธ์ ๕

วันนี้จะได้นำเรื่องขันธ์ ๕ มาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลาย

คือร่างกายอันยาววาหนาคืบของเรา ตั้งแต่เท้าถึงศีรษะ ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านี้ เมื่อรวมลงแล้วเรียกว่าขันธ์ ๕ ที่ได้ชื่อว่าขันธ์ ๕ นั้นเพราะเป็นกอง ประชุมด้วยปรากฏการณ์ ๑๑ อย่าง คือ เป็นสภาพที่มีแล้วในอดีต ๑ เป็นสภาพที่จะเป็นไปในอนาคต ๑ เป็นสภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๑ เป็นสภาพที่มีอยู่ภายใน ๑ เป็นสภาพที่มีอยู่ภายนอก ๑ เป็นสภาพที่หยาบ ๑ เป็นสภาพที่ละเอียด ๑ เป็นสภาพที่เลว ๑ เป็นสภาพที่ประณีต ๑ เป็นสภาพที่ไกล ๑ เป็นสภาพที่ใกล้ ๑ รวมเป็นสภาพที่ปรากฎได้ใน ๑๑ ประการ เรียกว่า ขันธ์ ได้แก่เบญจขันธ์ มีอยู่ ๕ ประการคือ

๑. รูปขันธ์ กองรูป มีหน้าที่แตกดับ

๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา มีหน้าที่เสวยอารมณ์รูปนาม ที่แตกดับ

๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา มีหน้าที่จำรูปนามที่แตกดับ

๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร มีหน้าที่ปรุงแต่งรูปนาม ที่แตกดับ

๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ มีหน้าที่รู้รูปนามที่แตกดับ

ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน ได้แก่พระปรมัตถธรรมนั้นเอง อุปมาเหมือนป่าไม้ เมื่ออยู่ในป่าเรียกว่าต้นไม้ เมื่อนำมาใช้ทำบ้านเรือน เรียกว่าเสาบ้าง เรียกว่าพื้นบ้างเป็นต้น ข้อนี้ฉันใด แม้ขันธ์ ๕ ก็เอาปรมัตถ์ทั้ง ๓ ประการ เว้นพระนิพพานมาเป็นฉันนั้นเหมือนกัน คำว่าปรมัตถธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ จิต ๑ เจตสิก ๑ รูป ๑ สงเคราะห์พระปรมัตถธรรม ๓ ลงในขันธ์ ๕ ดังนี้ รูปขันธ์ คือรูป ๒๘ เวทนาขันธ์ คือเวทนาเจตสิก ๑ ดวง สัญญาขันธ์ คือสัญญาเจตสิก ๑ ดวง สังขารขันธ์ คือ เจตสิกที่เหลือ ๕๐ ดวง วิญญาณขันธ์ คือจิต ๘๙ ดวง หรือกล่าวโดยพิสดารมี ๑๒๑ ดวง ส่วนคำที่ว่า เว้นพระนิพพานนั้น หมายความว่า พระนิพพานนั้นไม่นับเข้าในขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง เรียกว่า ขันธวิมุตติ คือพ้นจากขันธ์ ๕ ถ้ายังมีขันธ์ ๕ อยู่ก็ยังเป็นพระนิพพานไม่ได้

ขันธ์ ๕ นี้คือรูปนามนั่นเอง มีการสงเคราะห์ดังนี้

รูปขันธ์ จัดเป็นรูปธรรม

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ทั้ง ๓ นี้คือ นามเจตสิก วิญญาณขันธ์ คือนามจิต รวมนามเจตสิกกับนามจิตเข้าด้วยกันจัดเป็นนามธรรม

ขันธ์ ๕ นี้จึงได้แก่ รูปธรรมกับนามธรรม เรากำหนดอาการพอง อาการยุบ อาการขวาย่าง ซ้ายย่าง แต่ละครั้งๆ นั้นก็ถูกขันธ์ ๕ หมดทุกขันธ์

รูปขันธ์นั้นเป็นรูปที่ประกอบไปด้วย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือประกอบ ไปด้วย ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม อันเป็นที่อาศัยของนามขันธ์ทั้ง ๕ มีเวทนาขันธ์ เป็นต้น

เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ที่ทำหน้าที่ด้านรับอารมณ์ทั้งที่ดีที่ชั่ว คือทำหน้าที่รับอารมณ์และก็เสวยอารมณ์นั้นๆ

สำหรับสัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ที่ทำหน้าที่จำอารมณ์ คือจำรูป จำเสียง จำกลิ่น จำรส จำสัมผัสเป็นต้น

สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ที่ทำหน้าที่คิดอารมณ์ ทั้งที่ดีที่ชั่ว

วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์

ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ นี้ รูปขันธ์เป็นที่อาศัยของนามขันธ์ทั้ง ๔ สำหรับเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น เป็นทางที่จิตมาสู่อารมณ์ คือว่าเป็นวิญญาณของจิต แต่ว่าไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับจิต ขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ซึ้งๆ คือ เวทนา การรับอารมณ์ เสวยอารมณ์ก็ดี สัญญา การจำอารมณ์ก็ดี สังขาร คือสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่วก็ดี วิญญาณ คือสภาวธรรมที่รู้อารมณ์ที่เกิดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ดี นั่นเป็นอาการของจิต แต่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับจิต คือวิญญาณขันธ์ ๕ นั้น เราคิดอย่างหนึ่งคล้ายๆ กับว่าเป็นอันเดียวกัน แต่เป็นคนละอัน วิญญาณขันธ์ ๕ นั้น เป็นอาการของจิต ส่วนจิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุ คือเป็นธาตุรู้ แต่ว่าไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับวิญญาณขันธ์ อุปมาเหมือนกันกับพระจันทร์และแสงสว่างของพระจันทร์ พระจันทร์อุปมาเหมือนกับวิญญาณธาตุ แสงสว่างของพระจันทร์อุปมาเหมือนกับวิญญาณขันธ์ หรืออุปมาเหมือนกันกับพระอาทิตย์กับแสงของพระอาทิตย์ พระอาทิตย์อุปมาเหมือนกับวิญญาณธาตุ แสงสว่างของพระอาทิตย์อุปมาเหมือนกับวิญญาณขันธ์ หรืออุปมาเหมือนกันกับไฟฉายและแสงสว่างของไฟฉาย ไฟฉายอุปมาเหมือนกับวิญญาณธาตุ แสงสว่างของไฟฉายอุปมาเหมือนกับวิญญาณขันธ์ มันเป็นคนละอัน คือแสงสว่างของพระจันทร์ก็ดี พระอาทิตย์ก็ดี ไฟฉายก็ดี ก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์หรือกระบอกไฟฉาย ส่วนดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และกระบอกไฟฉาย ก็ไม่ใช่แสงสว่างของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือกระบอกไฟฉายเหล่านั้น หรืออุปมาเหมือนกันกับกลองและเสียงของกลอง เสียงกลองก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกลอง กลองก็คนละอันกันกับเสียงกลอง ข้อนี้ฉันใด เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณขันธ์ ก็มิใช่อันเดียวกันกับวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณขันธ์ เป็นคนละอัน เราจะสังเกตง่ายๆ เวลานอนว่าเป็นอันเดียวกันหรือคนละอัน เวลานอนหลับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขันธ์นั้นดับไปหมด แต่จิตคือวิญญาณธาตุนั้นไม่ดับ มีอาการเกิดดับๆ อยู่ในห้วงแห่งภวังค์ เวลาถูกยาสลบ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขันธ์นั้นไม่เกิด มันดับไปหมด แต่จิตของเรายังไม่ดับขณะนั้น คือยังไม่ตาย เพราะเหตุไรจึงไม่รู้ เพราะว่าจิตไม่ออกไปทำงาน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็ไม่มี เมื่อไรจิตออกไปทำงานแล้ว เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์จึงมี ทีนี้เวลาตาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขันธ์เหล่านั้นดับหมด ไม่มีเหลือ แต่จิตคือวิญญาณธาตุนี้ หากว่ายังมีกิเลสอยู่ก็ไม่ดับ ต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ตามกำลังของบุญบาปที่ทำไว้ เช่นว่าถ้ามีความโกรธมากก็ไปตกนรก มีความโลภมากก็ไปเกิดเป็นเปรต ถ้ามีความหลงมากก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีมนุษยธรรมมากก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าบำเพ็ญกามาวจรไว้มากก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดา ถ้าบำเพ็ญรูปาวจรกุศลไว้มากก็ไปเกิดในรูปพรหม ถ้าบำเพ็ญอรูปาวจรกุศลไว้มากก็ไปเกิดในอรูปพรหม หมายความว่า ถ้ากิเลสยังไม่ดับก็ยังจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ แต่ถ้าหากว่ากิเลสดับหมดแล้ว ตัววิญญาณธาตุนี้ก็ถึงความบริสุทธิ์ เราเรียกความบริสุทธิ์นี้ว่า พระนิพพาน เมื่อใดเราประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานจิตของเราบริสุทธิ์สะอาดหมดจด จากสังกิเลสธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด ไม่มีเหลืออยู่ในขันธสันดานอีกเลย เราเรียกผู้นั้นว่า ถึงพระนิพพานแล้ว

ขันธ์ ๕ นี้ท่านจัดเป็นมารประการหนึ่ง เพราะเป็นสภาพผู้ทำลายล้าง เป็นผู้ทำให้เกิดความลำบากอยู่หลายประการ เช่น พวกเราทั้งหลายที่มีความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเจ็บโน้นปวดนี้ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ ก็เพราะว่ามีขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ เป็นเหตุจึงมีการเจ็บไข้ได้ป่วย เหตุนั้นขันธ์ ๕ ท่านจึงว่าเป็นมารประการหนึ่ง เรียกว่าขันธมาร

อีกอย่างหนึ่ง ขันธ์ ๕ นี้ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่า ฆ่าโดยไม่มีความรู้สึกตัวโดย ไม่มีความสงสัย อุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่ง เขามีความประสงค์จะฆ่าคฤหบดีผู้มั่งคั่ง แต่มาคิดว่าคฤหบดีนี้ เขารักษาตัวดีนัก เราจะฆ่าโดยพลการนั้นคงฆ่าไม่ได้ จำเป็นที่เราจะต้องใช้อุบาย เมื่อคิดดังนั้นแล้ว จึงเข้าไปขอรับใช้คฤหบดี คฤหบดีนั้นก็รับไว้ โดยที่หารู้ไม่บุรุษนั้นจะมาฆ่าตน บุรุษนั้นพยายามรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีทุกประการ จนคฤหบดีนั้นไว้ใจ มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นภาระอยู่ในความดูแลของบุรุษนั้น วันหนึ่งในขณะที่คฤหบดีเผลอหลับไป บุรุษนั้นก็ใช้ดาบตัดคอคฤหบดีนั้นขาดตายไป คฤหบดีนั้นก็หาได้ทราบได้สงสัยบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่าตน เพราะเหตุนั้นขันธ์ ๕ นี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าโดยไม่รู้สึกตัว โดยที่ไม่มีความสงสัยแต่ประการใด

ทีนี้ขันธ์ ๕ ในแนวปฏิบัติคือ ในขณะที่เรากำหนดบทพระกรรมฐานนี้ ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นพร้อมกันหมดทุกขันธ์ สมมติว่า ในขณะที่ตาเห็นรูปนั้น รูปขันธ์เกิดแล้ว ในขณะที่เห็นมีความสุขความทุกข์ไหม ถ้ามีความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดี เวทนาขันธ์เกิดแล้ว อาการที่จำรูปที่เห็นนั้นได้ว่า เป็นรูปอะไร เกิดขึ้นจากไหน สัญญาขันธ์เกิดแล้ว ในขณะที่เห็นรูปนั้น มีความชอบใจก็ดี ไม่ชอบใจก็ดี สังขารขันธ์เกิดแล้ว การที่รู้ว่ารูปนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร เป็นรูปของอะไร มาจากไหน วิญญาณขันธ์เกิดแล้ว ในขณะที่หูฟังเสียงก็เหมือนกัน สมมติว่าท่านทั้งหลายฟังการบรรยายธรรมของหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้ ขณะที่ได้ยินเสียงนั้น รูปขันธ์มันเกิดพร้อมแล้ว ขณะที่ได้ยินนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนาขันธ์เกิดแล้ว อาการที่จำได้ว่าเป็นเสียงของใคร สัญญาขันธ์เกิด เมื่อได้ยินเสียงแล้วชอบใจก็ดี ไม่ชอบใจก็ดี เฉยๆ ก็ดี สังขารขันธ์เกิด การที่รู้ว่าเสียงนี้มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเสียงของใคร วิญญาณขันธ์เกิด ในขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายได้สัมผัสเย็นร้อน อ่อนแข็ง ใจรู้ธรรมารมณ์ก็เหมือนกัน ขันธ์ทั้ง ๕ ประการนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเลย แต่มีข้อแม้อยู่ว่า ขันธ์ ๕ นี้จะเกิดพร้อมกันได้ ก็ต่อเมื่อเรามีสติกำหนด ถ้าเราไม่มีสติกำหนดขันธ์ ๕ นี้ก็ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อใดเราพยายามทำขันธ์ทั้ง ๕ ประการนี้ให้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกขณะๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายถูกต้องสัมผัส ใจรู้ธรรมารมณ์ก็ตาม เมื่อนั้นการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานของเรา ก็สามารถที่จะดำเนินไปตามปฏิปทาที่จะได้บรรลุ อริยมรรค อริยผล พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

ที่กล่าวไปแล้วเป็นการเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ ในแนวปฏิบัติ คือเป็นขันธ์ ๕ ในแนวปฏิบัติ ทีนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรในการกำหนดขันธ์ ๕ นั้น เพราะว่าขันธ์ ๕ นั้น เป็นภูมิธรรมที่เป็นเป็นพื้นฐาน หรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนานี้ ถ้าว่าเราไม่กำหนดขันธ์ ๕ หรือไม่มีขันธ์ ๕ เป็นพื้นฐานเป็นภูมิธรรม เราก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผ่านพ้นไปได้ การปฏิบัติในขันธ์ ๕ เราแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นคือ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง มีวิธีปฏิบัติดังนี้

ขั้นต้น ก็ได้แก่การใช้สติกำหนดขันธ์ ๕ ให้ทันปัจจุบันธรรม คือเมื่อลงมือกำหนดขันธ์ ๕ ทันปัจจุบัน จนใจเป็นสมาธิดีไม่เผลอ หรือเผลอน้อยแต่กำหนดได้มาก ถ้ากำหนดได้ดังนี้แล้ว พยายามสังเกตดังนี้คือ

๑. อาการพองกับอาการยุบ อันไหนสั้นอันไหนยาว

๒. อาการพองกับอาการยุบ อันไหนปรากฏชัดอันไหนไม่ชัด

๓. อาการพองกับอาการยุบ อันไหนหยาบอันไหนละเอียด

๔. อาการพองกับอาการยุบ อันเดียวกันหรือคนละอัน

๕. อาการพองกับอาการยุบ ต่างกันหรือเหมือนกัน ต่างกันตรงไหน เหมือนกันตรงไหน

๖. อาการพองขึ้นครั้งหนึ่ง มีกี่ระยะ ท้องยุบลงไปครั้งหนึ่งมีกี่ระยะ

พยายามจำให้ได้ สังเกตให้ได้ นี้เป็นการปฏิบัติขั้นต้น

วิธีปฏิบัติขั้นกลาง เมื่อผู้ปฏิบัติสังเกต ๖ ข้อนั้นได้ดีแล้ว ให้สังเกตให้ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไปกว่านั้นอีกดังนี้

๑. อาการพองกับอาการยุบ เร็วเข้าหรือถี่เข้ามีไหม

๒. อาการพองกับอาการยุบ แผ่วเบาเหลือนิดๆ สม่ำเสมอกันดี มีไหม

๓. อาการพองกับอาการยุบ รู้สึกว่าแน่นๆ หรืออึดอัด หรือหายใจฝืดๆ เหมือนใจจะขาด มีไหม

เมื่ออาการทั้ง ๓ อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งมีแล้ว เกิดขึ้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติดูอาการที่เกิดอย่างนั้นต่อไป จนกว่าจะขาดหรือดับวูบลงไป เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอาจมีบ่อยๆ คือนั่งประมาณ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง อาจมี ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๕ ครั้ง เบาบ้างแรงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิ โดยมากมักจะมีอาการผงะไปข้างหลังหรือข้างๆ หรือบางครั้งอาจจะสัปหงกลงไปข้างหน้าก็ได้ นี้เป็นวิธีปฏิบัติขั้นกลาง

วิธีปฏิบัติขั้นสูง ขั้นละเอียด คือเมื่อนักปฏิบัติผ่านขั้นต้น ขั้นกลางมาแล้ว พยายามสังเกตให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อพิสูจน์ว่าก่อนรูปนามจะขาดหรือดับวูบไปนั้น อาการพองกับอาการยุบ มีลักษณะเป็นอย่างไร เร็วหรือช้า เบาหรือสม่ำเสมอดี หรือมีอาการแน่นอึดอัด หายใจฝืดเหมือนใจจะขาด และเวลาที่ขาดหรือดับไปนั้น ขาดหรือดับไปตอนไหน ตอนท้องพองหรือท้องยุบ ดังนี้เป็นต้น ต้องจับให้ทันปัจจุบันจริงๆ ให้ได้จริงๆ ร้อยครั้ง พันครั้ง หมื่นครั้ง แสนครั้ง จับได้เพียงครั้งเดียวก็ยังดีกว่าจับไม่ได้เสียเลย ข้อสำคัญในการปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตรงนี้ เมื่อทันปัจจุบันแล้ว หรือจับทันแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่ได้นั้นท่านกล่าวว่า อเนกสหัสสานิมีอานิสงส์ตั้งหลายพันนับไม่ถ้วน ข้อนี้ท่านผู้ปฏิบัติได้ผลจริงแล้ว จะรู้เห็นได้เองโดยไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อย กิเลสตัณหาของผู้นั้นจะลดลงเอง ความโลภโกรธหลง ก็รู้สึกว่าเบาบางลงไปตามลำดับๆ โปรดพิจารณาพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วก็จะรู้

ทั้งหมดนี้เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆ ในขันธ์ ๕ เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พยายามใช้สติกำหนดให้ทันปัจจุบันดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ใช่ว่าเราจะกำหนดพองหนอ ยุบหนอ หรือพุทโธๆๆ ไปเฉยๆ เราต้องเหนียกรู้อาการพอง อาการยุบให้ดี ให้ละเอียด ตามวิธีปฏิบัติทั้ง ๓ ขั้น ที่ได้บรรยายให้ฟังไปแล้วนั้น เมื่อทำได้ดังนั้นจะถือได้ว่าปฏิบัติถูกต้อง

โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้บริจาค

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ" ต้นละ 17,900 บาท
ที่ รายนามเจ้าภาพ จำนวนเสา/ต้น หมายเหตุ ยอดสุทธิ จ่ายโดย
1 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ประธานอำนวยการ
2 บ.เจริญรัตน์การทอ จ. โดย คุณจีราวัฒน์-คุณณัฐฐิตา บัลลังก์ศักดิ์ ประธานอุปถัมภ์
3 นายจาตุรงค์-นางพรทิพย์ กตะศิลา 1
4 คุณพินิจ-คุณรดาพร-ด.ญ.อนุชศรา-ด.ญ.อารีรัตน์ ยอดเพชร 1
5 พ่อโยนิต เหมแดง-แม่ทองสุข สืบเคน และคณะญาติๆ แม่สว่าง เหมแดง 1 จ่ายแล้ว 18,599
6 ครอบครัว คุณพ่อชุน สรรพคุณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
7 พระมหาบันทอน และตระกูลทองสว่าง 1 จ่ายแล้ว  18,000 
8 พ่อทองบุญ-แม่พิมูล หว่างแสง พร้อมบุตรธิดา และญาติๆ 1
9 แม่ชีคำ สีสิทธิ์ - แม่ชีบุญ สุภาษร 1 จ่ายแล้ว 18,000
10 นางมณเฑียร พิมพไกร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
11 หจก.จันทร์หอมบาดาล และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,900
12 คุณวินัย เดชบำรุง-คุณอรทัย พาดี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
13 พ่อสมคิด-แม่วินิจ ศรีวงศ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
14 พญ.กมลรัตน์ คำพิลา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,800
15 คุณประสงค์-คุณสุรณี จันจำปา พร้อมครอบครัว 1
16 คุณกนกพรรณ-คุณสุรัช-ด.ญ.วีร์สุดา วงษ์ทอง-นายภูมิมินทร์ ธิติธัญญาลักษณ์ พร้อมคณะโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 1  จ่ายแล้ว  17,900
17 นายเกชา-นางปาริชาติ ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1
18 แม่จันทร์เพ็ง โคตรสมบัติ พร้อมบุตรธิดา และหลานๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
19 พ่อไฉน มั่นชัย พร้อมบุตรหลาน และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,999
20 นางสาวนิราศ-แม่บัวพันธ์ ป้องพันธ์ 1
21 นายวิศิษฐ์ นามบุญมี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
22 พระครูกาญจนธรรมชัย พร้อมคณะญาติโยม 10 จ่ายแล้ว 100,000 โอน
23 พ่อเหลื่อม พันธ์แสน พร้อมครอบครัว อุทิศให้ พ่อบุญมี-แม่ใส,พ่ออ่อน-แม่คูณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
24 พระครูปลัดชาญชัย จตฺตสลฺโล และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว  17,900 
25 พระสมชัย โชติปญฺโญ-คุณแม่สุนีย์ ยงศรีปัญญฤทธิ์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
26 พระพันธ์ศักดิ์ ปภสฺสโร-คุณแม่อำนวย ทองหมื่นไวย์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
27 พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
28 พระจาตุรงค์ รกฺขิตฺตจิตฺโต-คุณพเยาว์ น้อยจีน 1 จ่ายแล้ว 18,000
29 พระครูเนกขัมมสิริคุณ และชาวบ้านหนองข่า 1 จ่ายแล้ว   17,900
30 ร้านแก้งเหนือการช่าง 1 จ่ายแล้ว 17,999
31 พระครูศรีสุตาลังการ รจอ.เขมราฐ 1 จ่ายแล้ว 18,000
32 พ่อเอกปรัชญา-แม่จันมี อุ่นจิตร  1
33 พระมหาชาคริต บำเพ็ญ-พ่อสุรัตน์-แม่ชู สันทาลุนัย และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 20,000
34 คุณตาสงกรานต์ นัยนามาศ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
35 พ่อเรียน-แม่แดง สายสุดตา พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
36 พ่อไพสิฐ-แม่บัวเรียน ยาตรา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,320
37 พ่อวิจิตร ชาหลักคำ,พ่อจันที คำน้อย,พ่อสง่า วิลามาศ,แม่นิยม แก่นสา และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
38 ร.ต.ต.ชาญชัย พาสารี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
39 คุณตาเคน แสงสุกวาว ร้านดาวเรืองสังฆภัณฑ์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
40 คุณนิติพงษ์ วงกลม-คุณสุขสำราญ จันดียืน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
41 แม่กชพร-คุณอภิชาติ-คุณอธิราช แกะทอง-คุณเพ็ญพร เดอเรอรอย พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
42 นายจรูญ-นางสำลี-นายสุรพงษ์-น.ส.รุจิลาภา-ด.ช.ณัฐดนัย ตับกลาง-นายชุมพล-นางหมอก พิมลศรี 1
43 พระครูสุตประภัศรคุณ พร้อมชาวบ้านโนนสูง 1 จ่ายแล้ว 18,000
44 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร 6 จ่ายแล้ว 108,000
45 พระครูเวตวันวรกิจ และคณะวัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม 1 จ่ายแล้ว 18,000
46 ร้านอ๊อดวัสดุ ตำบลหัวนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
47 คุณแม่ผอง นนทพจน์ พร้อมบุตรหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,021
48 พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี,นางสาวบุศยารัชต์ ธนิกวัฒนะโชคนิธิ 1 จ่ายแล้ว 17,900
49 นางนาฎชฎาภักษ์ บุญสุข และคณะ 1 จ่ายแล้ว 17,900
50 แม่นาคแก้ว ต้นกันยา-แม่ติ๋ว-แม่เฮือง-พ่อนิคม สายสุดตา-แม่ฮุ่ง แพงศรี-แม่สำเนียงวงศ์ลาโพธิ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
51 คุณนวลศรี ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
52 คุณมาลินี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
53 คุณนิรมล ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
54 คุณปรีดี ลีลาเศรฐวงศ์-คุณพัชรินทร์ ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
55 คุนสมศรี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
56 คุณขวัญจิต เลิศพนารักษ์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
57 คุณอร่าม ศิริสุวัฒน์  1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
58 คุณวิจิตร โชติพิพัฒน์วรกุล 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
59 พระครูพิพัฒน์ธรรมปทีป พร้อมด้วยชาวบ้านดอนงัว-โนนเจริญ 1 จ่ายแล้ว 20,000
60 พระครูวิชิตบูรพาภิราม พร้อมด้วยชาวบ้านหนองบัวฮีใหญ่ 1 จ่ายแล้ว 17,900
61 พระครูวิบูลกิจโกศล วัดแก่งศรีโคตร 1
62 แม่สุดใจ เบ้าคำ พร้อมครอบครัว และคณะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
63 พระครูภาวนากิจจาทร และคณะสงฆ์ญาติโยมคุ้มวัดเก่าบ่อ 1 จ่ายแล้ว 18,099
64 พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ รจอ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
65 คุณสุภัช โยธาวัฒนา และครอบครัว (สุภัชก่อสร้าง) 1 จ่ายแล้ว 17,999
66 พ่อใหญ่สิงห์-แม่ใหญ่นุ่ม บุญน้อย บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 18,000
67 นายมณเฑียร แพงจักร พร้อมชาวบ้านนาขนัน 1 จ่ายแล้ว 18,100
68 นายแสวง-นางวิไลลักษณ์-นายอภิสิทธิ์ พรหมศร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,700
69 พ่อไพรัช-แม่เทียนทอง เพชราเวช พร้อมครอบครัว 2 จ่ายแล้ว 40,000
70 พระครูวิจิตรกาญจนดิษย์ วัดดอนติ้ว 1
71 คุณยายพันธ์ จันทร์เสนา พร้อมลูกหลาน 2 จ่ายแล้ว 36,000
72 พระครูวิมลพัฒนคุณ จร.เหมือดแอ่ อุทิศให้ พ่อเฮือง-แม่เคน รักษาศรี 1 จ่ายแล้ว 17,900
73 คุณยายทองอินทร์ อาจหาญ-คุณยายยุพิณ งามเถื่อน 1 จ่ายแล้ว 18,000
74 นางสุดสวาท ขลุ่ยเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
75 นางเพชรหงส์ ชัยวัฒนากุลกิจ และลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
76 นายชัยกรณ์-นางไพฑูรย์ กวีนันทชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
77 นายไชยยันต์-นางนุชจรี กวีนัฏฐยานนท์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,999
78 นายณรงค์-นางงามพิศ เลิศวานิชพฤกษา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,000
79 พ่อใบ-แม่เขาทอง ขันที และลูกหลาน บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 17,900
80 แม่สำเนียง ศรีมันตะ-ผอ.รัตธิยา ฉิมพลี บ.เหมือดแอ่ 1 จ่ายแล้ว 18,000
81 นายวิรัตน์-นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
82 นายทองจันทร์-นางมิ่งศรี ศรีเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,000
83 พ่อถาวร-นายปรีชา บรรจงศรี-คุณอรสา โพธิ์ศรีจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
84 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-นายนัฐพงศ์-นางเกษราพรรณ เปมะวิภาต พร้อมบุตร 1 จ่ายแล้ว 18,000
85 แม่ชีประจิม ศรีตัดสูง พร้อมคณะญาติบ้านนาสีดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
86 พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ผจร.วัดพิชโสภาราม 1 จ่ายแล้ว 18,000
87 นายไพทูลย์ สืบก่ำ พร้อมครอบครัว 1
88 ส.ส.อดิศักดิ์-นางเกศสุดา โภคกุลกานนท์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 19,000
89 คุณนงเยาว์ เอี่ยมอินทร์ พร้อมครอบครัว 1  จ่ายแล้ว  17,900
90 พ่อเจียม-แม่อรศรี ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
91 พ่อกร-แม่หนู สีสุวะ พร้อมครอบครัว และคณะหมู่บ้านไปรษณีย์รามอินทรา 1 จ่ายแล้ว   18,000
92 คุณณัฐิยา กลั่นเขตวิทยา พร้อมครอบครัว 1
93 พ่อภูมี สืบก่ำ นายกอบต.แก้งเหนือ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
94 พ่อเสน-แม่สุดใจ แหสมุทร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 20,000
95 แม่ชีดวงจันทร์ ถิตย์ผาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
96 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-แม่ชีแพง มุทาพร-แม่ชีเพลิน ดวงมณี และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
97 คุณแม่เกยูร-คุณพ่อฮีอึ้ง แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
98 คณะลูกๆ คุณแม่เกยูร แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
99 นายผาด ประเสริฐ-นางสุธาศินี จันทร์สว่าง และครอบครัว ญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 20,000
100 พ่อสุพล-แม่สาคร-น.ส.สุนิสา สืบลา-คุณคำพันธ์-คุณดวงกมล-ด.ญ.สิริกานต์-พ่อวัน-แม่เบย-นายคมสันต์ พุ่มจันทร์-พ่อธงชัย สายสุดตา นายสุรินทร์-นางหนูจันทร์ งามศรี น.ส.ปณิตา ดุจดา นายบุญถม ชะนะกาล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
101 ว่าที่ ร.ต.นฤชา-นางคำปลิว เกี๋ยวคำ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
102 นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
103 แม่ออน พิลากุล พร้อมลูกหลาน 1
104 คุณแคธรียา สาลีงาม และครอบครัว อุทิศให้แม่ชีเขี่ยม คำแดง 1 จ่ายแล้ว 18,000
105 แม่พลยา ด้วงเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 10,000
106 พระมหาฤทธิชัย ญาณิทฺธิโก และครอบครัวนามสมบัติ 1 จ่ายแล้ว 17,900
107 แม่สมปอง-พ่อเที่ยง ธรรมวงศ์-แม่ไพ-พ่อหนูจร พันผูก 1 จ่ายแล้ว 18,000
108 ว่าที่ ร.ท.สุคนธ์ ศุภสุขข คณะครู คณะศิษย์ ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 18,000
109 แม่อุดร พันธ์จันทร์ และครอบครัว บ.โนนตูม  1 จ่ายแล้ว 17,900
110 แม่รำไพ ทรัพย์อุดมผล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
111 พ่อใหญ่หมูน-แม่ใหญ่บุญยัง บริสุทธิ์ และลูกหลาน 1
112 คุณเสวย-คุณบุญมี ประทุมแย้ม 1 จ่ายแล้ว 18,000
113 คุณพัณณ์ชิตา ใบเออร์ ประเทศออสเตรีย 1 จ่ายแล้ว 18,000
114 พ่อสมัคร-แม่ลัดดา ปัญญายงค์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
115 พระครูสมุห์สุกะพงค์ กิตฺติวํโส-คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข (บริษัท ไตรที จำกัด) 1 จ่ายแล้ว 18,000
116 ดต.ไพโรจน์-คุณเพ็ญศรี-คุณกัมปนาท-คุณอุไรวรรณ ปานกลีบ และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
117 พ่อสม-แม่พิมพา ประทุมแย้ม พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
118 คุณสงัด วงศ์ขันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
119 แม่ชีสมจิตร ละลาดก-แม่ชีประภัย-แม่ชีสำลี จันทาลุน 1 จ่ายแล้ว 18,000
120 คุณแม่บัวคาย ประทุมแย้ม พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
121 คุณพิษณุวัฒน์ สิงห์ชัย และครอบครัว 1
122 พระมหาสมยศ สติสมฺปนฺโน และชาวบ้านวังถ้ำ อ.เขื่องใน 1 จ่ายแล้ว  18,000 
123 แม่เพชรเลียง ขาวสะอาด พร้อมพี่น้องและลูกหลาน อุทิศให้พ่อตาเจียง-แม่ยายหลอม ปัดนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
124 แม่สาย สายสุดตา และครอบครัว อุทิศให้พ่อเคน สายสุดตา 1
125 แม่แตง-นายธีระศักดิ์-น.ส.นวพร-น.ส.อรสา-น.ส.อรอุมา-นายวิทยา กุสุมาวดี และลูกหลาน อุทิศให้ เตี่ยปึงอิ้ว แซ่ปึง 1 จ่ายแล้ว 18,000
126 คุณแม่นภาภรณ์  ประสาทการ-คุณแม่สายสหมอน ปารมีติยะ พร้อมลูกหลานพรติยะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
127 คุณสุปรีดิ์ ณ นคร และคณะญาติสนิท 1  จ่ายแล้ว  19,500
128 แม่ใหญ่พิมพ์-คุณจิราภรณ์ ไหลหลั่ง อุทิศให้บิดา-มารดา เจ้ากรรมนายเวร 1 จ่ายแล้ว 18,000
129 นายนิติวัตร์ ภูคณเดชา และครอบครัว 1
130 คุณจุรีรัตน์ สันตพันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
131 นายนคร-นางเพชร มนัสธรรมกุล และครอบครัว (ร้านธรรมกุล) 1 จ่ายแล้ว 17,900
132 พ่อประจวบ-แม่อำนวย-คุณอัษฎายุธ ประชุมพล-คุณวิภาพร คงวงศ์สิริพร 1
133 พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ และชาวบ้านหัวน้ำ 1 จ่ายแล้ว 17,000
134 คุณเอกสิทธิ์-คุณยุวดี หวังสุข และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,960
135 นายสมหมาย-นางพิจิตร-ร.ต.ท.ณัฐพล-นางปรารถนา-นายสุพิจารณ์ ฉลูศรี และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
136 คุณธนพล คำแดง-คุณติยาภรณ์ คำกันหา 1
137 นางศุภลักษณ์  นาคโคตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
138 พ่อใหญ่นี บุญชิด พร้อมครอบครัว ลูกหลานทุ่งเสวิน 1 จ่ายแล้ว 18,000
139 พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ วัดปัจฉิมวัน พร้อมญาติสนิทมิตรแท้ทั้งหลาย  1 จ่ายแล้ว 21,290
140 หลวงพ่อพระครูวรกิจโกวิท จอ.เขมราฐ 3 จ่ายแล้ว 50,000
141 พระครูสิริภาวนาภิรม, คุณแม่ทองหล่อ-คุณอนุชิต-คุณอมรรัตน์ ศรีบุญเพ็ง, คุณดิศดา เพชรรัตน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
142 คุณหมอวิไลวรรณ มีธรรม 1  จ่ายแล้ว 17,900 
143 คุณบำรุง-คุณธนพรรณ แก้วจันดี และลูกหลาน(โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง) อ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
144 นางพวงพักตร์ ดวงพิลา และครอบครัว อุทิศให้ นายสุรินทร์ ดวงพิลา 1 จ่ายแล้ว 18,000
145 แม่สวาท-นางสาวสายไหม-ดต.ไฉน อรอินทร์ อุทิศให้ พ่อสง่า-น.ส.บานใจ อรอินทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
146 ยายตุ่น แซ่ตั้ง-นางสุนทรี นันตะบุตร-นายศุภโชค บัวขาว และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
147 แม่ใหญ่สาย-นางวิไล-นายสมใจ-นางบัวไข-นางสุดารัตน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
148 นางปราณี โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
149 นายธีระ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
150 นายจิรพนธ์ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
151 นางสาวกัญญาณัฐ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
152 นางนลินี ฉลองโภคศีลชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
153 นายสมบัติ โชติมั่นคงสิน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
154 พ่อประทุม-แม่สำเนียง-คุณนุจรีย์-คุณสุนันท์-คุณนิษา-คุณหนึ่งฤทัย กฤษแก้ว และครอบครัว อุทิศให้ นายธานิล กฤษแก้ว 1 จ่ายแล้ว 18,000
155 แม่สมจิตร-คุณรัฐนันท์ พลจันทร์-นายธเนศ-ด.ญ.รัตนาพร-ด.ช.อลงกรณ์-ด.ญ.ประภัสสร กฤษแก้ว อุทิศให้ พ่อสุวิทย์ พลจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
156 นายสงวน นันตะบุตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,200
157 พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ และทายก ทายิกาบ้านนากระตึบ-นาเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,700
158 พระอธิการเฉลียว อินฺทวํโส-พระสุรวุฒฺ สิริวฑฺฒโก พร้อมคณะญาติโยมวัดหนองบัวหิ่ง 1 จ่ายแล้ว 19,000
159 นายจุด-นางเรณู ก่อแก้ว พร้อมครอบครัวลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,900
160 แม่ใหญ่นุ่ม ทองสว่าง และลูกหลาน 1
161 แม่ใหญ่ทัน สีสะอาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
2,576,185
 

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ

รายการบริจาค

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"
-------------
ยอดฉัตรศาลา 1 ชุด ชุดละ 500,000 บาท ช่อฝ้าศาลา 8 ช่อ ช่อละ 100,000 บาท
ห้องรับรองพระเถระ 2 ห้อง ห้องละ 290,000 บาท บันไดเลื่อน 2 ชุด ชุดละ 900,000 บาท
ห้องน้ำในอาคาร ชั้นบน 8 ห้อง ห้องละ 29,000 บาท ห้องน้ำ นอกอาคาร ห้อง 15,000 บาท
ประตูบานเลื่อนกระจก ชุดละ 25,000 /บานละ 2,500 บ. หน้าต่างบานเลื่อน ชุดละ 20,000 /บานละ 2,000 บ.
ระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร จำนวน 300,000 บาท ระบบเครื่องเสียง จำนวน 200,000 บาท
สีทาภายนอก-ภายใน จำนวน 150,000 บาท ระบบน้ำประปา จำนวน 100,000 บาท
แผ่นปูพื้นคอนกรีตสำเร็จ แผ่นละ 300 บาท ปูนผสมสำเร็จรูป คิวละ 2,500 บาท
พัดลมผนัง ตัวละ 1,500 บาท โคมไฟ ชุดละ 1,200 บาท
กระเบื้องมุงหลังคา ตรม.ละ 600 /แผ่นละ 50 บ. กระเบื้องปูพื้น ตารางเมตรละ 250 บาท

อนึ่ง ท่านสามารถบริจาคเป็นตารางเมตรๆ ละ 7,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา  

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

sala80year

เนื่องด้วยวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๓ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ ดำเนินจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และอบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา เยาวชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไปตลอดทั้งปี เฉลี่ยรุ่นละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ รูป/คน เป็นเหตุให้อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม จึงดำริที่อยากให้มีศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นส่วนเฉพาะ เพื่อรองรับการศึกษาและปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางคณะศิษย์จึงปรึกษาหารือเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อน้อมถวายเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงเจ้าคุณพ่อพระราชปริยัตยากร มีอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๖

ศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ มีขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔,๘๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๕๕ น. โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ประธานฝ่ายสงฆ์

ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมกันเรื่องการดำเนินการหาทุนและจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่ออาคารที่จะสร้างใหม่ เมื่อได้ชื่อที่เสนอมา 3 ชื่อแล้ว ได้เข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้กราบขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้พิจารณาชื่อของอาคารที่เสนอไป ในที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาประทานชื่ออาคารที่สร้างใหม่ว่า "ศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ"