Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานเผยแผ่

เข้าสู่ระบบ  

สรงน้ำ พระราชปริยัตยากร ๕๖

ทำบุญ ๘๐ ปี

เด็กวัด พาเที่ยว ตอนแรก ณ วัดพิชโสภาราม

รายการส่องธรรม

ขณะนี้คุณอยู่ที่

หน้าหลัก

กฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบการเรียนการสอน พระมหาชินพัฒน์ 4277
2 ระเบียบการรับสมัคร พระมหาชินพัฒน์ 4019
 

โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"

รายนามผู้บริจาค

รายนามผู้จองจารึกชื่อบนเสาศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ" ต้นละ 17,900 บาท
ที่ รายนามเจ้าภาพ จำนวนเสา/ต้น หมายเหตุ ยอดสุทธิ จ่ายโดย
1 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ประธานอำนวยการ
2 บ.เจริญรัตน์การทอ จ. โดย คุณจีราวัฒน์-คุณณัฐฐิตา บัลลังก์ศักดิ์ ประธานอุปถัมภ์
3 นายจาตุรงค์-นางพรทิพย์ กตะศิลา 1
4 คุณพินิจ-คุณรดาพร-ด.ญ.อนุชศรา-ด.ญ.อารีรัตน์ ยอดเพชร 1
5 พ่อโยนิต เหมแดง-แม่ทองสุข สืบเคน และคณะญาติๆ แม่สว่าง เหมแดง 1 จ่ายแล้ว 18,599
6 ครอบครัว คุณพ่อชุน สรรพคุณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
7 พระมหาบันทอน และตระกูลทองสว่าง 1 จ่ายแล้ว  18,000 
8 พ่อทองบุญ-แม่พิมูล หว่างแสง พร้อมบุตรธิดา และญาติๆ 1
9 แม่ชีคำ สีสิทธิ์ - แม่ชีบุญ สุภาษร 1 จ่ายแล้ว 18,000
10 นางมณเฑียร พิมพไกร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
11 หจก.จันทร์หอมบาดาล และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,900
12 คุณวินัย เดชบำรุง-คุณอรทัย พาดี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
13 พ่อสมคิด-แม่วินิจ ศรีวงศ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
14 พญ.กมลรัตน์ คำพิลา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,800
15 คุณประสงค์-คุณสุรณี จันจำปา พร้อมครอบครัว 1
16 คุณกนกพรรณ-คุณสุรัช-ด.ญ.วีร์สุดา วงษ์ทอง-นายภูมิมินทร์ ธิติธัญญาลักษณ์ พร้อมคณะโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 1  จ่ายแล้ว  17,900
17 นายเกชา-นางปาริชาติ ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1
18 แม่จันทร์เพ็ง โคตรสมบัติ พร้อมบุตรธิดา และหลานๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
19 พ่อไฉน มั่นชัย พร้อมบุตรหลาน และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 17,999
20 นางสาวนิราศ-แม่บัวพันธ์ ป้องพันธ์ 1
21 นายวิศิษฐ์ นามบุญมี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
22 พระครูกาญจนธรรมชัย พร้อมคณะญาติโยม 10 จ่ายแล้ว 100,000 โอน
23 พ่อเหลื่อม พันธ์แสน พร้อมครอบครัว อุทิศให้ พ่อบุญมี-แม่ใส,พ่ออ่อน-แม่คูณ 1 จ่ายแล้ว 18,000
24 พระครูปลัดชาญชัย จตฺตสลฺโล และญาติๆ 1 จ่ายแล้ว  17,900 
25 พระสมชัย โชติปญฺโญ-คุณแม่สุนีย์ ยงศรีปัญญฤทธิ์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
26 พระพันธ์ศักดิ์ ปภสฺสโร-คุณแม่อำนวย ทองหมื่นไวย์ พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
27 พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
28 พระจาตุรงค์ รกฺขิตฺตจิตฺโต-คุณพเยาว์ น้อยจีน 1 จ่ายแล้ว 18,000
29 พระครูเนกขัมมสิริคุณ และชาวบ้านหนองข่า 1 จ่ายแล้ว   17,900
30 ร้านแก้งเหนือการช่าง 1 จ่ายแล้ว 17,999
31 พระครูศรีสุตาลังการ รจอ.เขมราฐ 1 จ่ายแล้ว 18,000
32 พ่อเอกปรัชญา-แม่จันมี อุ่นจิตร  1
33 พระมหาชาคริต บำเพ็ญ-พ่อสุรัตน์-แม่ชู สันทาลุนัย และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 20,000
34 คุณตาสงกรานต์ นัยนามาศ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
35 พ่อเรียน-แม่แดง สายสุดตา พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
36 พ่อไพสิฐ-แม่บัวเรียน ยาตรา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,320
37 พ่อวิจิตร ชาหลักคำ,พ่อจันที คำน้อย,พ่อสง่า วิลามาศ,แม่นิยม แก่นสา และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
38 ร.ต.ต.ชาญชัย พาสารี พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
39 คุณตาเคน แสงสุกวาว ร้านดาวเรืองสังฆภัณฑ์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
40 คุณนิติพงษ์ วงกลม-คุณสุขสำราญ จันดียืน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
41 แม่กชพร-คุณอภิชาติ-คุณอธิราช แกะทอง-คุณเพ็ญพร เดอเรอรอย พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
42 นายจรูญ-นางสำลี-นายสุรพงษ์-น.ส.รุจิลาภา-ด.ช.ณัฐดนัย ตับกลาง-นายชุมพล-นางหมอก พิมลศรี 1
43 พระครูสุตประภัศรคุณ พร้อมชาวบ้านโนนสูง 1 จ่ายแล้ว 18,000
44 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร 6 จ่ายแล้ว 108,000
45 พระครูเวตวันวรกิจ และคณะวัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม 1 จ่ายแล้ว 18,000
46 ร้านอ๊อดวัสดุ ตำบลหัวนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
47 คุณแม่ผอง นนทพจน์ พร้อมบุตรหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,021
48 พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี,นางสาวบุศยารัชต์ ธนิกวัฒนะโชคนิธิ 1 จ่ายแล้ว 17,900
49 นางนาฎชฎาภักษ์ บุญสุข และคณะ 1 จ่ายแล้ว 17,900
50 แม่นาคแก้ว ต้นกันยา-แม่ติ๋ว-แม่เฮือง-พ่อนิคม สายสุดตา-แม่ฮุ่ง แพงศรี-แม่สำเนียงวงศ์ลาโพธิ์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
51 คุณนวลศรี ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
52 คุณมาลินี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
53 คุณนิรมล ศิริสุวัฒน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
54 คุณปรีดี ลีลาเศรฐวงศ์-คุณพัชรินทร์ ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
55 คุนสมศรี ศิริสุวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
56 คุณขวัญจิต เลิศพนารักษ์ 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
57 คุณอร่าม ศิริสุวัฒน์  1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
58 คุณวิจิตร โชติพิพัฒน์วรกุล 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
59 พระครูพิพัฒน์ธรรมปทีป พร้อมด้วยชาวบ้านดอนงัว-โนนเจริญ 1 จ่ายแล้ว 20,000
60 พระครูวิชิตบูรพาภิราม พร้อมด้วยชาวบ้านหนองบัวฮีใหญ่ 1 จ่ายแล้ว 17,900
61 พระครูวิบูลกิจโกศล วัดแก่งศรีโคตร 1
62 แม่สุดใจ เบ้าคำ พร้อมครอบครัว และคณะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
63 พระครูภาวนากิจจาทร และคณะสงฆ์ญาติโยมคุ้มวัดเก่าบ่อ 1 จ่ายแล้ว 18,099
64 พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ รจอ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
65 คุณสุภัช โยธาวัฒนา และครอบครัว (สุภัชก่อสร้าง) 1 จ่ายแล้ว 17,999
66 พ่อใหญ่สิงห์-แม่ใหญ่นุ่ม บุญน้อย บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 18,000
67 นายมณเฑียร แพงจักร พร้อมชาวบ้านนาขนัน 1 จ่ายแล้ว 18,100
68 นายแสวง-นางวิไลลักษณ์-นายอภิสิทธิ์ พรหมศร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,700
69 พ่อไพรัช-แม่เทียนทอง เพชราเวช พร้อมครอบครัว 2 จ่ายแล้ว 40,000
70 พระครูวิจิตรกาญจนดิษย์ วัดดอนติ้ว 1
71 คุณยายพันธ์ จันทร์เสนา พร้อมลูกหลาน 2 จ่ายแล้ว 36,000
72 พระครูวิมลพัฒนคุณ จร.เหมือดแอ่ อุทิศให้ พ่อเฮือง-แม่เคน รักษาศรี 1 จ่ายแล้ว 17,900
73 คุณยายทองอินทร์ อาจหาญ-คุณยายยุพิณ งามเถื่อน 1 จ่ายแล้ว 18,000
74 นางสุดสวาท ขลุ่ยเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
75 นางเพชรหงส์ ชัยวัฒนากุลกิจ และลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
76 นายชัยกรณ์-นางไพฑูรย์ กวีนันทชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
77 นายไชยยันต์-นางนุชจรี กวีนัฏฐยานนท์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,999
78 นายณรงค์-นางงามพิศ เลิศวานิชพฤกษา พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 19,000
79 พ่อใบ-แม่เขาทอง ขันที และลูกหลาน บ.โนนตูม 1 จ่ายแล้ว 17,900
80 แม่สำเนียง ศรีมันตะ-ผอ.รัตธิยา ฉิมพลี บ.เหมือดแอ่ 1 จ่ายแล้ว 18,000
81 นายวิรัตน์-นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
82 นายทองจันทร์-นางมิ่งศรี ศรีเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,000
83 พ่อถาวร-นายปรีชา บรรจงศรี-คุณอรสา โพธิ์ศรีจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 17,900
84 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-นายนัฐพงศ์-นางเกษราพรรณ เปมะวิภาต พร้อมบุตร 1 จ่ายแล้ว 18,000
85 แม่ชีประจิม ศรีตัดสูง พร้อมคณะญาติบ้านนาสีดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
86 พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ผจร.วัดพิชโสภาราม 1 จ่ายแล้ว 18,000
87 นายไพทูลย์ สืบก่ำ พร้อมครอบครัว 1
88 ส.ส.อดิศักดิ์-นางเกศสุดา โภคกุลกานนท์ พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 19,000
89 คุณนงเยาว์ เอี่ยมอินทร์ พร้อมครอบครัว 1  จ่ายแล้ว  17,900
90 พ่อเจียม-แม่อรศรี ป้องพันธ์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
91 พ่อกร-แม่หนู สีสุวะ พร้อมครอบครัว และคณะหมู่บ้านไปรษณีย์รามอินทรา 1 จ่ายแล้ว   18,000
92 คุณณัฐิยา กลั่นเขตวิทยา พร้อมครอบครัว 1
93 พ่อภูมี สืบก่ำ นายกอบต.แก้งเหนือ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
94 พ่อเสน-แม่สุดใจ แหสมุทร พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 20,000
95 แม่ชีดวงจันทร์ ถิตย์ผาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
96 พระอ.จันลา รวิวณฺโณ-แม่ชีแพง มุทาพร-แม่ชีเพลิน ดวงมณี และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
97 คุณแม่เกยูร-คุณพ่อฮีอึ้ง แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
98 คณะลูกๆ คุณแม่เกยูร แซ่เอี้ยว 1 จ่ายแล้ว 18,000 โอน
99 นายผาด ประเสริฐ-นางสุธาศินี จันทร์สว่าง และครอบครัว ญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 20,000
100 พ่อสุพล-แม่สาคร-น.ส.สุนิสา สืบลา-คุณคำพันธ์-คุณดวงกมล-ด.ญ.สิริกานต์-พ่อวัน-แม่เบย-นายคมสันต์ พุ่มจันทร์-พ่อธงชัย สายสุดตา นายสุรินทร์-นางหนูจันทร์ งามศรี น.ส.ปณิตา ดุจดา นายบุญถม ชะนะกาล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
101 ว่าที่ ร.ต.นฤชา-นางคำปลิว เกี๋ยวคำ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
102 นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
103 แม่ออน พิลากุล พร้อมลูกหลาน 1
104 คุณแคธรียา สาลีงาม และครอบครัว อุทิศให้แม่ชีเขี่ยม คำแดง 1 จ่ายแล้ว 18,000
105 แม่พลยา ด้วงเงิน พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 10,000
106 พระมหาฤทธิชัย ญาณิทฺธิโก และครอบครัวนามสมบัติ 1 จ่ายแล้ว 17,900
107 แม่สมปอง-พ่อเที่ยง ธรรมวงศ์-แม่ไพ-พ่อหนูจร พันผูก 1 จ่ายแล้ว 18,000
108 ว่าที่ ร.ท.สุคนธ์ ศุภสุขข คณะครู คณะศิษย์ ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยญาติพี่น้อง 1 จ่ายแล้ว 18,000
109 แม่อุดร พันธ์จันทร์ และครอบครัว บ.โนนตูม  1 จ่ายแล้ว 17,900
110 แม่รำไพ ทรัพย์อุดมผล และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
111 พ่อใหญ่หมูน-แม่ใหญ่บุญยัง บริสุทธิ์ และลูกหลาน 1
112 คุณเสวย-คุณบุญมี ประทุมแย้ม 1 จ่ายแล้ว 18,000
113 คุณพัณณ์ชิตา ใบเออร์ ประเทศออสเตรีย 1 จ่ายแล้ว 18,000
114 พ่อสมัคร-แม่ลัดดา ปัญญายงค์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
115 พระครูสมุห์สุกะพงค์ กิตฺติวํโส-คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข (บริษัท ไตรที จำกัด) 1 จ่ายแล้ว 18,000
116 ดต.ไพโรจน์-คุณเพ็ญศรี-คุณกัมปนาท-คุณอุไรวรรณ ปานกลีบ และคณะญาติๆ 1 จ่ายแล้ว 18,000
117 พ่อสม-แม่พิมพา ประทุมแย้ม พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
118 คุณสงัด วงศ์ขันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
119 แม่ชีสมจิตร ละลาดก-แม่ชีประภัย-แม่ชีสำลี จันทาลุน 1 จ่ายแล้ว 18,000
120 คุณแม่บัวคาย ประทุมแย้ม พร้อมบุตรธิดา 1 จ่ายแล้ว 18,000
121 คุณพิษณุวัฒน์ สิงห์ชัย และครอบครัว 1
122 พระมหาสมยศ สติสมฺปนฺโน และชาวบ้านวังถ้ำ อ.เขื่องใน 1 จ่ายแล้ว  18,000 
123 แม่เพชรเลียง ขาวสะอาด พร้อมพี่น้องและลูกหลาน อุทิศให้พ่อตาเจียง-แม่ยายหลอม ปัดนา 1 จ่ายแล้ว 18,000
124 แม่สาย สายสุดตา และครอบครัว อุทิศให้พ่อเคน สายสุดตา 1
125 แม่แตง-นายธีระศักดิ์-น.ส.นวพร-น.ส.อรสา-น.ส.อรอุมา-นายวิทยา กุสุมาวดี และลูกหลาน อุทิศให้ เตี่ยปึงอิ้ว แซ่ปึง 1 จ่ายแล้ว 18,000
126 คุณแม่นภาภรณ์  ประสาทการ-คุณแม่สายสหมอน ปารมีติยะ พร้อมลูกหลานพรติยะ 1 จ่ายแล้ว 18,000
127 คุณสุปรีดิ์ ณ นคร และคณะญาติสนิท 1  จ่ายแล้ว  19,500
128 แม่ใหญ่พิมพ์-คุณจิราภรณ์ ไหลหลั่ง อุทิศให้บิดา-มารดา เจ้ากรรมนายเวร 1 จ่ายแล้ว 18,000
129 นายนิติวัตร์ ภูคณเดชา และครอบครัว 1
130 คุณจุรีรัตน์ สันตพันธ์ และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,900
131 นายนคร-นางเพชร มนัสธรรมกุล และครอบครัว (ร้านธรรมกุล) 1 จ่ายแล้ว 17,900
132 พ่อประจวบ-แม่อำนวย-คุณอัษฎายุธ ประชุมพล-คุณวิภาพร คงวงศ์สิริพร 1
133 พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ และชาวบ้านหัวน้ำ 1 จ่ายแล้ว 17,000
134 คุณเอกสิทธิ์-คุณยุวดี หวังสุข และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 17,960
135 นายสมหมาย-นางพิจิตร-ร.ต.ท.ณัฐพล-นางปรารถนา-นายสุพิจารณ์ ฉลูศรี และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
136 คุณธนพล คำแดง-คุณติยาภรณ์ คำกันหา 1
137 นางศุภลักษณ์  นาคโคตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
138 พ่อใหญ่นี บุญชิด พร้อมครอบครัว ลูกหลานทุ่งเสวิน 1 จ่ายแล้ว 18,000
139 พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ วัดปัจฉิมวัน พร้อมญาติสนิทมิตรแท้ทั้งหลาย  1 จ่ายแล้ว 21,290
140 หลวงพ่อพระครูวรกิจโกวิท จอ.เขมราฐ 3 จ่ายแล้ว 50,000
141 พระครูสิริภาวนาภิรม, คุณแม่ทองหล่อ-คุณอนุชิต-คุณอมรรัตน์ ศรีบุญเพ็ง, คุณดิศดา เพชรรัตน์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
142 คุณหมอวิไลวรรณ มีธรรม 1  จ่ายแล้ว 17,900 
143 คุณบำรุง-คุณธนพรรณ แก้วจันดี และลูกหลาน(โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง) อ.ตระการพืชผล 1 จ่ายแล้ว 18,000
144 นางพวงพักตร์ ดวงพิลา และครอบครัว อุทิศให้ นายสุรินทร์ ดวงพิลา 1 จ่ายแล้ว 18,000
145 แม่สวาท-นางสาวสายไหม-ดต.ไฉน อรอินทร์ อุทิศให้ พ่อสง่า-น.ส.บานใจ อรอินทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
146 ยายตุ่น แซ่ตั้ง-นางสุนทรี นันตะบุตร-นายศุภโชค บัวขาว และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
147 แม่ใหญ่สาย-นางวิไล-นายสมใจ-นางบัวไข-นางสุดารัตน์ พร้อมครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
148 นางปราณี โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
149 นายธีระ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
150 นายจิรพนธ์ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
151 นางสาวกัญญาณัฐ โชคชัยนันต์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
152 นางนลินี ฉลองโภคศีลชัย และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
153 นายสมบัติ โชติมั่นคงสิน และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,000
154 พ่อประทุม-แม่สำเนียง-คุณนุจรีย์-คุณสุนันท์-คุณนิษา-คุณหนึ่งฤทัย กฤษแก้ว และครอบครัว อุทิศให้ นายธานิล กฤษแก้ว 1 จ่ายแล้ว 18,000
155 แม่สมจิตร-คุณรัฐนันท์ พลจันทร์-นายธเนศ-ด.ญ.รัตนาพร-ด.ช.อลงกรณ์-ด.ญ.ประภัสสร กฤษแก้ว อุทิศให้ พ่อสุวิทย์ พลจันทร์ 1 จ่ายแล้ว 18,000
156 นายสงวน นันตะบุตร และครอบครัว 1 จ่ายแล้ว 18,200
157 พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ และทายก ทายิกาบ้านนากระตึบ-นาเจริญ 1 จ่ายแล้ว 18,700
158 พระอธิการเฉลียว อินฺทวํโส-พระสุรวุฒฺ สิริวฑฺฒโก พร้อมคณะญาติโยมวัดหนองบัวหิ่ง 1 จ่ายแล้ว 19,000
159 นายจุด-นางเรณู ก่อแก้ว พร้อมครอบครัวลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,900
160 แม่ใหญ่นุ่ม ทองสว่าง และลูกหลาน 1
161 แม่ใหญ่ทัน สีสะอาด พร้อมลูกหลาน 1 จ่ายแล้ว 18,000
2,576,185
 

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ

รายการบริจาค

รายการร่วมจองเป็นเจ้าภาพศาลาปฏิบัติธรรม "80 ปี สารทมหาเถระ"
-------------
ยอดฉัตรศาลา 1 ชุด ชุดละ 500,000 บาท ช่อฝ้าศาลา 8 ช่อ ช่อละ 100,000 บาท
ห้องรับรองพระเถระ 2 ห้อง ห้องละ 290,000 บาท บันไดเลื่อน 2 ชุด ชุดละ 900,000 บาท
ห้องน้ำในอาคาร ชั้นบน 8 ห้อง ห้องละ 29,000 บาท ห้องน้ำ นอกอาคาร ห้อง 15,000 บาท
ประตูบานเลื่อนกระจก ชุดละ 25,000 /บานละ 2,500 บ. หน้าต่างบานเลื่อน ชุดละ 20,000 /บานละ 2,000 บ.
ระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร จำนวน 300,000 บาท ระบบเครื่องเสียง จำนวน 200,000 บาท
สีทาภายนอก-ภายใน จำนวน 150,000 บาท ระบบน้ำประปา จำนวน 100,000 บาท
แผ่นปูพื้นคอนกรีตสำเร็จ แผ่นละ 300 บาท ปูนผสมสำเร็จรูป คิวละ 2,500 บาท
พัดลมผนัง ตัวละ 1,500 บาท โคมไฟ ชุดละ 1,200 บาท
กระเบื้องมุงหลังคา ตรม.ละ 600 /แผ่นละ 50 บ. กระเบื้องปูพื้น ตารางเมตรละ 250 บาท

อนึ่ง ท่านสามารถบริจาคเป็นตารางเมตรๆ ละ 7,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา  

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรม

sala80year

เนื่องด้วยวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๓ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ ดำเนินจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และอบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา เยาวชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไปตลอดทั้งปี เฉลี่ยรุ่นละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ รูป/คน เป็นเหตุให้อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม จึงดำริที่อยากให้มีศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นส่วนเฉพาะ เพื่อรองรับการศึกษาและปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางคณะศิษย์จึงปรึกษาหารือเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อน้อมถวายเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงเจ้าคุณพ่อพระราชปริยัตยากร มีอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๖

ศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ มีขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔,๘๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๕๕ น. โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ประธานฝ่ายสงฆ์

ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมกันเรื่องการดำเนินการหาทุนและจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่ออาคารที่จะสร้างใหม่ เมื่อได้ชื่อที่เสนอมา 3 ชื่อแล้ว ได้เข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้กราบขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้พิจารณาชื่อของอาคารที่เสนอไป ในที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาประทานชื่ออาคารที่สร้างใหม่ว่า "ศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ"