เนื้อหา

กำหนดการวันบูรพาจารย์ วันคล้ายวันมรณภาพ

01กำหนดการวันบูรพาจารย์ วันคล้ายวันมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) น.ธ.เอก,พธบ.กิตติศักดิ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ,อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม อดีตผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ ๑ อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการวันบูรพาจารย์ วันคล้ายวันมรณภาพ

รายนามเจ้าภาพผู้ร่วมหาบบุญกตัญญู

หาบบุญกตัญญู มหาเศรษฐี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมชื่อหาบบุญกตัญญู มหาเศรษฐี เนื่องในวันมรณะภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร ซึ่งจะจัดขึ้้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปยังสำนักงานวัุดพิชโสภารามได้ทดังนี้

ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูศรีสุตาลังการ โทร.๐๘๑-๐๗๔-๙๖๒๒  พระครูสิริภาวนาภิรม โทร.๐๘๖-๒๒๒-๒๕๒๗ คุณอมรรัตน์ ศรีบุญเพ็ง โทร.๐๘๑-๙๐๐๐๒๕๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ โทร.๐๘๖-๒๕๐๒๗๖๒ พระครูสมุห์สมบัติ ปภสฺสโร โทร.๐๘๗-๐๒๓-๔๔๖๒ กำนันตำบลบแก้งเหนือ โทร.๐๘๐-๑๕๑๘๗๔๐ พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี โทร.๐๘๓-๓๗๖-๒๔๒๗ แม่ชีปราณี คำหงษา โทร.๐๘๔-๓๔๕-๔๖๘๗ แม่ชีชญาภา ศรีราชพัฒน์ โทร.๐๘๙-๙๒๗-๘๕๐๔

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญดังนี้
หาบบุญที่ ชื่อ - นามสกุล / องค์กร หน่วยงาน
หาบบุญ ๑ มหาอุบาสิกา คุณณัฐฐิตา บัลลังก์ศักดิ์
หาบบุญ ๒ มหาอุบาสิกา คุณเจติยา สกุลรัตนาคม
หาบบุญ ๓ มหาอุบาสิกา คุณเจนนี่ สามัติยดีกุล พร้อมครอบครัว กรุงเทพมหานคร
หาบบุญ ๔ มหาอุบาสิกา คุณแม่เจียว คุณพ่อ สาคร พูนเพิ่ม บ้านหนองผือ
หาบบุญ ๕ มหาอุบาสิกา คุณแม่อำนวย คุณพ่อธี ร้านสุขสมบูรณ์ บ้านหัวนา
หาบบุญ ๖ มหาอุบาสิกา คุณพรรณี พันธ์จันทร์ อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
หาบบุญ ๗ มหาอุบาสิกา คุณพวงเพรช คุณวสันต์ กันตะภาค จังหวัดอุบลราชธานี
หาบบุญ ๘ -
หาบบุญ ๙ พระครูสิริภาวนาภิรม พร้อมคณะญาติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หาบบุญ ๑๐ สถานปฏิบัติธรรมพรปิยะ
หาบบุญ ๑๑ คณะลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร 
หาบบุญ ๑๒  คณะลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร 
หาบบุญ ๑๓ คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ นายเกษม ชูช่วย
หาบบุญ ๑๔ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะ
หาบบุญ ๑๕ ผู้ใหญ่บ้านคำม่วง ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๑๖ ผู้ใหญ่บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน  
หาบบุญ ๑๗ ผู้ใหญ่บ้านแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๑๘ ผู้ใหญ่บ้านสนมหมากหญ้า ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๑๙ ผู้ใหญ่บ้านนาน้ำคำ ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๐ ผู้ใหญ่บ้านนาแมด ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๑ ผู้ใหญ่บ้านฮ่องไผ่ ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๒  ผู้ใหญ่บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๓  ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านนาหนองทุ่ง ตำบลแก้งเหนือ พร้อมคณะชาวบ้าน 
หาบบุญ ๒๕  โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ 
หาบบุญ ๒๖ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ 
หาบบุญ ๒๗ สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หาบบุญ ๒๘ สถานีตำรวจภูธร ม่วงเฒ่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หาบบุญ ๒๙ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หาบบุญ ๓๐  คุณอำพร
หาบบุญ ๓๑  -
หาบบุญ ๓๒  -
หาบบุญ ๓๓ -
หาบบุญ ๓๔  -
หาบบุญ ๓๕  
หาบบุญ ๓๖  
หาบบุญ ๓๗ -  
หาบบุญ ๓๘ -  
หาบบุญ ๓๙ -  
หาบบุญ ๔๐    
หาบบุญ ๔๑    
หาบบุญ ๔๒ รตท.รังสรรค์ คุณสุจินดา พันธ์จันทร  
หาบบุญ ๔๓ คุณแม่คำแหง ศรศิลป์  
หาบบุญ ๔๔ คุณพจมาน -คุณเรณู   สุพรรณบุรี  
หาบบุญ ๔๕ คุณอั๋น  
หาบบุญ ๔๖ คุณแม่เพ็ง จันทร์หอม บ้านแก้งเหนือ   
หาบบุญ ๔๗ คุณแม่สินสมุทร บ้านเรืองอุดม  
หาบบุญ ๔๘ สายบุญคณะพระอาจารย์คัคคนางค์ จังหวัดสุรินทร์  
หาบบุญ ๔๙ คุณแม่เนียม บ้านแก้งเหนือ  
หาบบุญ ๕๐ พตท.เทวิน กองพร  
หาบบุญ ๕๑ คุณรุ่งลาวัลย์ เหมแดง อ.เขมราฐ  
หาบบุญ ๕๒ คุณแม่จิม บ้านแก้งเหนือ  
หาบบุญ ๕๓ คุณแม่ติ สุดเขต บ้านแก้งเหนือ  
หาบบุญ ๕๔ คุณสุขใจ บ้านแก้งเหนือ  
หาบบุญ ๕๕ พระอาจารย์ปิยะพงษ์ จตฺตมโล  
หาบบุญ ๕๖ คณะญาติธรรมชาวสวันนะเขต ชาวจำปาสัก สปป.ลาว 
หาบบุญ ๕๗ คณะครู นักเรียน โรงเรียนพุทธเมตตา บ้านดอนโด่ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ  
หาบบุญ ๕๘ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ  
หาบบุญ ๕๙    
หาบบุญ ๖๐    
หาบบุญ ๖๑ คุณแม่แก่นจันทร์ หมั่นทีเลิศ นครเวียงจันทร์   
หาบบุญ ๖๒ คุณพ่อวิเชียร - คุณแม่บาว พรหมถวัน จากฝรั่งเศส  
หาบบุญ ๖๓ คุณแม่ข่องทนง, คุณแม่สำรวย, นางมาเรียม  
หาบบุญ ๖๔    
หาบบุญ ๖๕    
หาบบุญ ๖๖    
หาบบุญ ๖๗    
หาบบุญ ๖๘    
หาบบุญ ๖๙    
หาบบุญ ๗๐    
หาบบุญ ๗๑ คุณวิราสิณี (คุณแม่มอก)  
หาบบุญ ๗๒    
หาบบุญ ๗๓    
หาบบุญ ๗๔    
หาบบุญ ๗๕    
หาบบุญ ๗๖    
หาบบุญ ๗๗    
หาบบุญ ๗๘    
หาบบุญ ๗๙    
หาบบุญ ๘๐ พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี พร้อมคณะ วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร